×

Política de privacitat APP

Última actualització: 11-07-2023


INFORMACIÓ CORPORATIVA

Gomez Sanchez Sonia  (d'ara endavant, la “Oficina de Farmàcia”) amb domicili a aquests efectes a Carrer del País Basc, 18, 43850 Cambrils, Tarragona, manifesta que és el responsable del tractament recollits a la present aplicació mòbil (d'ara endavant, la “App”) d'acord amb les obligacions previstes al Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (d'ara endavant, el “RGPD”), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals (d'ara endavant, la “LOPDGDD”) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, la “LSSICE”).

L'emplenament de totes les dades sol·licitades com a obligatòries a través de l'App és necessària per aconseguir una prestació òptima dels serveis posats a disposició de l'Usuari. Si no es faciliten totes les dades requerides per l'Oficina de Farmàcia, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s'ajustin a les necessitats de l'usuari.

El terme usuari/s es fa servir aquí per referir-se a totes les persones que accedeixin a l'App.

El nostre desig és que en tot moment conegui per a què fem servir o volem utilitzar les seves dades i quins són els seus drets. Amb aquest objectiu, hem redactat la següent Política de Privadesa (d'ara endavant, la “Política de Privadesa”) que regula el tractament de dades que es durà a terme quan qualsevol Usuari navegui per la nostra App.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, en especial, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecte al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, el “RGPD”) ia la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (d'ara endavant , la “LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és:

Responsable del Tractament: Gomez Sanchez Sonia  
NIF: 43721274E
Adreça: Carrer del País Basc, 18, 43850 Cambrils, Tarragona
Telèfon: 977 36 99 12
Correu electrònic: sgomez@coflleida.cat

2. Quins principis aplicarem a la vostra informació personal?

En el tractament de les vostres dades de caràcter personal, aplicarem els principis següents, que s'ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre comptarem amb una base legal per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que us informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats informades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: Les vostres dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i se'n garanteixi la confidencialitat. Heu de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres Usuaris per part de tercers.

3. Quines són les categories de dades tractades i com s'ha procedit a obtenir-les?

Les categories de dades personals que l'Oficina de Farmàcia tracta sobre els clients són:

 • Dades d'identificació personal
 • Dades d'encàrrecs i de cites prèvies

Els Usuaris poden emmagatzemar en local als seus dispositius altres dades personals, incloses categories especials de dades personals (com una imatge de la targeta sanitària, entre d'altres). Aquestes dades no seran objecte del tractament per part de l'Oficina de Farmàcia ni per qualsevol altre tercer.

Les dades anteriorment esmentades han estat obtingudes:

 • Directament de l'interessat, mitjançant un formulari de registre i/o, si escau, el formulari de contacte disponible a l'App.
 • Directament de linteressat, en facilitar-nos les dades didentificació necessàries per dur a terme lobjecte de la relació contractual.

Li correspon a l'interessat assegurar l'actualització de les dades facilitades en cas de modificació.
Les dades recopilades seran tractades a servidors ubicats a la Unió Europea o països que hagin estat objecte d'una decisió d'adequació de la Comissió Europea.

4. Per què es tractaran les vostres dades i per què?

L'Oficina de Farmàcia tractarà les dades personals de l'Usuari per a les finalitats següents:

Tractament de dades

Finalitat del tractament

Base jurídica del tractament

Resolució de consultes

Donar solució a les consultes d'informació, queixes o reclamacions plantejades a través del formulari de contacte habilitat per fer-ho a l'App.

Consentiment de l’interessat.

Execució d’un contracte d’encàrrec en línia

Gestió dels encàrrecs online de productes amb promoció o sense realitzats a través de l'App, visualitzar l'estat de la comanda, comunicar qualsevol confirmació, cancel·lació o incident en relació amb la comanda, i l'avís de la seva arribada a la nostra Oficina de Farmàcia perquè el Client passi a recollir el seu encàrrec, així com mantenir un registre dels encàrrecs anteriors.

Execució d’un contracte i consentiment de l’interessat

Cita prèvia

Tramitar la sol·licitud de cita prèvia de l'Usuari per prestar un servei, activitat o esdeveniment, així com mostrar un registre de les cites prèvies anteriors.

Execució d'un contracte.

Notificacions push

Enviament de comunicacions informatives i comercials a través de notificacions al dispositiu mòbil informant de l'estat de les comandes, novetats i propers esdeveniments organitzats per l'Oficina de Farmàcia.

Execució d'un contracte, si és el cas, i/o consentiment de l'interessat.

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en formato electrònic

Enviament de comunicacions comercials de les activitats, promocions, publicitat, notícies, novetats de l'app, newsletter i altres informacions sobre els productes i serveis de l'Oficina de Farmàcia a través de mitjans electrònics.

Execució d'un contracte, si és el cas, i/o consentiment de l'interessat.

Així mateix, utilitzarem dades anonimitzades per generar estadístiques sobre l'ús i l'accés a l'App.

No es preveu l‟adopció de decisions automatitzades ni l‟elaboració de perfils.

5. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades proporcionades pels nostres clients es conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació.

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients que l'Oficina de Farmàcia recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

En qualsevol cas, l'Oficina de Farmàcia guardarà les vostres dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari per donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. En aquest sentit, de conformitat amb l'article 32 LOPDGDD, l'Oficina de Farmàcia conservarà les dades personals de manera degudament bloquejada per respondre a possibles responsabilitats que puguin derivar-se de la relació entre les parts durant el termini de prescripció d'aquestes responsabilitats.

Finalitzat el període d'utilitat de les dades, aquestes seran eliminats dels sistemes de l'Oficina de Farmàcia.

6. Compartirem les vostres dades amb tercers?

L'Oficina de Farmàcia no compartirà les vostres dades personals amb cap tercer aliè a la relació entre les parts que pretengui utilitzar-les en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que disposem d'autorització expressa per fer-ho.
En cas de cessió, serà prèviament informat de la mateixa, finalitat i identificació del cessionari perquè en pugui donar el consentiment exprés si fos necessari.

L'Oficina de Farmàcia podrà cedir les seves dades a organismes de control, com l'Agència Espanyola del Medicament o altres organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents quan es rebi un requeriment legal per part d'aquestes autoritats o en els casos que es consideri necessari al marc d'un procediment judicial per protegir els drets de l'Oficina de Farmàcia.

L'Oficina de Farmàcia pot proporcionar les vostres dades personals a terceres persones, com a proveïdors de serveis. Aquestes terceres persones han de mantenir en tot moment els mateixos nivells de control, seguretat i protecció de les dades personals que manté l'Oficina de Farmàcia.

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

En la mesura que estiguin reconeguts a la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l'Usuari podrà exercir els drets següents en relació amb el tractament de les seves dades:

 • Dret d'accés: L'Usuari podrà preguntar a l'Oficina de Farmàcia si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.
 • Dret de rectificació: L'Usuari podrà sol·licitar la rectificació de les dades si són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades: En el moment en què l'Usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades al vostre compte, així com la informació i continguts que s'integrin al vostre perfil seran suprimits.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament: En aquest cas, només conservarem les dades personals per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: L'Oficina de Farmàcia deixarà de tractar les dades personals, amb l'excepció que s'hagin de continuar tractant per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que l'Usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, l'Oficina de Farmàcia us facilitarà el traspàs de les vostres dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.
 • Dret a revocar el consentiment: Si l'Usuari hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar-lo quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: Si considereu que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les vostres dades personals (www.aepd.es).

Per exercir els seus drets, podeu utilitzar els models i formularis disponibles a la pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos), i dirigir-se per escrit al domicili de l'Oficina de Farmàcia o a l'adreça de correu electrònic sgomez@coflleida.cat, REF: “Protecció de Dades”.

8. Canvis a la Política de Privadesa

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privadesa que estigui en vigor en el moment en què es recullin aquestes dades.

L'Oficina de Farmàcia es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privadesa, publicant aquestes modificacions a l'App, per la qual cosa es recomana visitar-la cada cop que s'hi accedeixi. Si en algun moment decidim fer servir les dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a l'Usuari per correu electrònic, sempre que en disposem. En aquest moment, se us donarà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagueu facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privadesa.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privadesa fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent aplicable en cada moment.

9. Enllaços a altres apps o pàgines web

A la nostra App s'utilitzen o es poden utilitzar hipervincles que permetin un enllaç amb altres apps o pàgines web. L'Oficina de Farmàcia no es responsabilitza del contingut d'aquestes apps o pàgines web ni en són responsables de les polítiques de privadesa. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privadesa de totes les apps i llocs web que visiteu. Recordeu que el que s'indica en aquesta Política de Privadesa només regeix per a les dades que recull i/o tracta l'Oficina de Farmàcia.

10. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació facilitada, tant per l'Usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de l'App, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment pel RGPD i per la LOPDGDD.


Categories
Preu